اهدای نخستین لوح عضویت افتخاری خانه مستند تبریز

خانه سینمای مستند تبریز اولین لوح عضویت افتخاری خود را به مهرداد اسکوئی داد.

عضویت در خبرنامه