طرح و فیلمنامه های منتخب مستندسازان استان برای تولید نهایی شد.

 

طرح و فیلمنامه های منتخب مستندسازان استان برای تولید بررسی و نهایی شد.

در آخرین جلسه شورای طرح و فیلمنامه خانه سینمای مستند تبریز 10 طرح منتخب مستندسازان استان و شهر تبریز برای تهیه و تولید با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانشرقی نهایی و مشخص شد. طرح های منتخب پس از اخذ مجوز ساخت از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به تهیه کنندگی خانه سینمای مستند تبریز تولید خواهند شد.


چاپ   ایمیل