برگزاری مجمع عمومی فوق العاده

روز دوشنبه سی ام اردیبهشت ماه سال 1398 مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضا در محل خانه سینمای مستند تبریز برگزار شد.

 با استعفای خزانه دار خانه سینمای مستند تبریز ، جهت ترمیم هیأت مدیره خانه مستند برای مدت باقیمانده ، روز سی ام اردیبهشت ماه 1398 مجمع عمومی فوق العاده خانه سینمای مستند تبریز با اکثریت اعضا برگزار گردید و آقایان : علی دلکاری به سمت خزانه دار و احد خدادادی به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره انتخاب شدند.


چاپ   ایمیل