شرایط عضویت

عضویت در خانه مستند مشروط به احراز شرایط عمومی عضویت و ارزیابی در خانه مستند و شرایط مندرج در این اساسنامه با تصویب هیأت مدیره خانه مستند انجام‌ می پذیرد.

عضویت درخانه مستند منوط به قبول اساسنامه ، آیین نامه ها و مقررات خانه مستند و همچنین پرداخت حق عضویت سالیانه حسب آیین نامه های مصوب هیأت مدیره محقق خواهد شد.

عضو خانه مستند، به غیر از عضو افتخاری ، میباید متولد و یا ساکن استان آذربایجانشرقی باشد.

عضویت در خانه مستند منوط به دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم یا درجه هنری معادل ( درجه 5 ) از وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی میباشد.

عضویت درخانه مستند به چهارنوع عضویت : 1 – پیوسته 2 – وابسته 3 – موقت4 – افتخاری تقسیم می شود.

تعیین و تغییر نوع عضویت به درخواست کتبی متقاضی و تصویب هیأت مدیره خانه مستند انجام پذیر است ، اما تنزل احتمالی عضو صرفا" با تصمیم هیأت مدیره محقق خواهد شد.

الف - عضو پیوسته خانه مستند به کارگردانی اطلاق می‌شود که حداقل چهار فیلم مستند ، طبق ضوابط و قوانین جاری کشور کارگردانی کرده و در پرونده حرفه ای خود داشته باشد . عضو پیوسته از تمامی حقوق صنفی و حمایت‌های مادی و معنوی مندرج در اساسنامه خانه مستند برخوردار شده و می‌تواند نامزد عضویت در هیأت مدیره و بازرس خانه مستند باشد.

عضو پیوسته‌ای که از تاریخ آخرین ساخت فیلم مستند او پنج سال گذشته باشد ، با بررسی و برحسب تصمیم هیأت مدیره به عضو  وابسته تبدیل خواهد شد.

عضو پیوسته ای که 6 فیلم مستند در پرونده کاری و حرفه ای خود داشته باشد شامل تغییر و تنزل عضویت نخواهد شد.

ب - عضو وابسته خانه مستند به کارگردانی اطلاق می‌شود که حداقل دو فیلم مستند ، طبق ضوابط و قوانین جاری کشور کارگردانی کرده و در پرونده کاری خود داشته باشد . عضو وابسته از تمامی حقوق صنفی و حمایت‌های مادی و معنوی مندرج در اساسنامه خانه مستند برخوردار شده و در مجمع عمومی خانه مستند صاحب رأی بوده اما نمی تواند نامزد عضویت در هیأت مدیره و بازرس خانه مستند باشد.

عضو وابسته‌ای که از تاریخ آخرین ساخت فیلم مستند او بیش از پنج سال گذشته باشد ، برحسب تصمیم هیأت مدیره ، نوع عضویت او به عضویت موقت تغییر خواهد یافت.

ج - عضو موقت خانه مستند به کارگردانی اطلاق می‌شود که حداقل یک فیلم مستند ، طبق ضوابط و قوانین جاری کشور کارگردانی کرده و در پرونده کاری خود داشته باشد . عضو موقت می تواند در مجمع عمومی خانه مستند حضور داشته باشد اما حق رأی و انتخاب ندارد.

د - عضو افتخاری خانه مستند به شخصی اطلاق میشود که از میان مستند سازان بنام و با تجربه در سطح ملی و منطقه ای توسط هیأت مدیره انتخاب و تعیین و برای آنها کارت عضویت افتخاری صادر گردد.

هیأت مدیره خانه مستند می‌تواند نسبت به تعلیق عضویت اعضائی که مبادرت به تخلف از مواد اساسنامه یا ارتکاب یا اموری که موجب هتک حیثیت و شأن حرفه‌ای شده باشد، اقدام نماید.

عضو معلق می‌تواند از طریق بازرس خانه مستند تقاضای رسیدگی و فرجام نماید.

خروج از عضویت خانه مستند اختیاری است اما تقاضای مجدد عضویت باید با تصویب هیأت مدیره وقت باشد.

در اولین دوره عضوگیری خانه مستند ، درخواست عضویت به هیأت موسس تسلیم خواهد شد.

عدم پرداخت حق عضویت پس از اخطار کتبی و عدم مراجعه عضو طی سه ماه پس از تاریخ ارسال اخطار ، موجب لغو عضویت خواهد شد.


چاپ   ایمیل